به روز رسانی سرویس اطلاعات سلامت رانندگان


سرویس نمایش وضعیت کارت سلامت رانندگان وسایل نقلیه سنگین به روزرسانی شد.

این سرویس در نشانی http://dhmservice.persiabme.com در دسترس قرار گرفته و با استفاده از شماره کلی افراد وضعیت کارت سلامت ایشان را ارائه می دهد.

نظرات مشتریان ما